ΦΩΤΑ-ΚΟΥΦΕΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΦΩΤΑ-ΚΟΥΦΕΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

Διεύθυνση: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13,  ΒΟΥΛΑ Τ.Κ : 166  73
Τηλ:
210 8959811, 6937 636943, FAX: 210 8992303,
e-mail: info@fotakoufelos.gr

Το Δικηγορικό Γραφείο Φώτα-Κουφέλος & Συνεργάτες ιδρύθηκε το έτος 2006 στην Βούλα Αττικής και εδράζεται επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα, αρ. 13, στον 2ο όροφο.

Στελεχώνεται από τέσσερις Δικηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, εκ των οποίων οι δύο είναι διορισμένοι στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι δε λοιποί είναι διορισμένοι στο Εφετείο Αθηνών και από μία ασκούμενη Δικηγόρο στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Αναλαμβάνουμε και επιλύουμε δικαστικά, πάντα κατόπιν απόπειρας εξωδικαστικής επίλυσης, πάσης φύσεως αστικές υποθέσεις μεταξύ ιδιωτών ή ιδιωτών και δημοσίου αφορώσες:

 • Κληρονομικά δικαιώματα, ειδίκευση και εμπειρία σε πολύ ειδικά ζητήματα κληρονομικής διαδοχής.

 • Υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, ρύθμιση σχέσεων μεταξύ συζύγων, αγωγές διατροφών, υιοθεσίες.

 • Μισθωτικές διαφορές, διαταγές απόδοσης μισθίου, αγωγές μείωσης ενοικίου, παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με το νόμο περί επαγγελματικών μισθώσεων.

 • Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα με αυτοκίνητα, αγωγές κατά ασφαλιστικών εταιρειών και Επικουρικού Κεφαλαίου.

 • Αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία και ενδοσυμβατική ευθύνη.

 • Σύνταξη συμβάσεων που ρυθμίζουν σχέσεις ιδιωτικού δικαίου.

 • Ρύθμιση ζητημάτων πολυκατοικίας και διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών. Γειτονικό δίκαιο.

 • Αναγκαστική εκτέλεση για είσπραξη οφειλών, κατασχέσεις, προσημειώσεις υποθηκών, διενέργεια πλειστηριασμών.

 • Ίδρυση σωματείων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών. Πλήρης νομική υποστήριξη σχετικά με τροποποίηση των καταστατικών τους. Διαχείριση ιδρυμάτων και ενημέρωση περί της ειδικής νομοθεσίας που διέπει τις διάφορες κατηγορίες.

 • Εμπράγματο δίκαιο, διεκδικητικές αγωγές, αγωγές διανομής, εξειδικευμένα ζητήματα χρησικτησίας, αιτήσεις και αγωγές Κτηματολογίου, ως επίσης ενστάσεις ενώπιον επιτροπών του Κτηματολογίου και ενστάσεις αφορώσες τους Δασικούς Χάρτες, μεταβιβάσεις, διεκπεραίωση πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα.

 • Επιμελείται νομικών θεμάτων επί αγοραπωλησιών ακινήτων και αναλαμβάνει όλες τις νομικές ενέργειες προς εκπροσώπηση και διασφάλιση των εντολέων μας, είτε αυτοί είναι πωλητές ενός ακινήτου, είτε προτίθενται να αποκτήσουν ένα ακίνητο.

 • Ποινικές Υποθέσεις,

 • Υποθέσεις που αφορούν τον Ν.3869/2010, και εξωδικαστικές ρυθμίσεις οφειλών σε τραπεζικά ιδρύματα.

Αναλαμβάνουμε επίσης με αξιοπιστία και υπευθυνότητα πλήρη νομική υποστήριξη στους τομείς της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και γύρω από το δίκαιο του Ανταγωνισμού. Ενδεικτικά:

  • Κατοχύρωση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας, άσκηση αγωγών σχετικά με προσβολή ηθικού/περιουσιακού δικαιώματος, κατοχύρωση συγγενικών δικαιωμάτων, σύναψη εκδοτικών συμβάσεων, συμβάσεις οπτικοακουστικών παραγωγών.

  • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, κατάθεση φακέλου και περαίωση διαδικασίας για απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικού εφευρέτη, δικαιώματα εφευρέσεων, άσκηση αγωγών για άρση προσβολής δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, προστασία βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, πιστοποιητικά φυτικής δημιουργίας

  • Προστασία εμπορικής επωνυμίας και σήματος, κατοχύρωση ημεδαπού, κοινοτικού και διεθνούς σήματος, συλλογικό σήμα, άσκηση αγωγών για προσβολή σήματος, μεταβίβαση σήματος, δικαιώματα προσδοκίας επί σήματος, άδειες χρήσης.

  • Παράσταση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, προστασία επιχειρήσεων από πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού, προστασία καταναλωτή από την αθέμιτη και παραπλανητική διαφήμιση.

Τέλος το γραφείο μας με εμπειρία και ιδιαίτερη ευαισθησία χειρίζεται και παρακολουθεί τις διαρκώς μεταβαλλόμενες νομοθετικές εξελίξεις, αναλαμβάνοντας:

  • Προσύμφωνα και συμβάσεις εργασίας και ανεξαρτήτων υπηρεσιών, αναγκαστικές συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις εργασίας με διαγωνισμό, με δοκιμή, με προσχώρηση, ειδικές συμβάσεις εργασίας με ΑΜΕΑ, καταγγελίες σύμβασης.

  • Ενημέρωση επί θεμάτων μισθού, αδειών, επιδομάτων, απόλυσης, παράλληλης απασχόλησης, ίσης μεταχείρισης.

  • Πάσης φύσεως αγωγές εργατικού δικαίου, αξιώσεις αποζημίωσης, εργατικά ατυχήματα.

  • Αγωγές συλλογικές και ατομικές κατά ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ για διεκδίκηση δικαιωμάτων εργατικού δικαίου.

  • Προστασία συνταγματικών δικαιωμάτων συνδικαλιστικής ελευθερίας και δράσης, ενημέρωση σχετικά με το δικαίωμα απεργίας, ίδρυση/διάλυση συνδικαλιστικών οργανώσεων, διεκδίκηση δικαιωμάτων απορρεόντων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

  • Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, άσκηση αγωγών κατά εργοδότη για μη ασφάλιση στο ΙΚΑ, παράσταση ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, δικαιώματα για εφάπαξ χρηματικές παροχές.

  • Ειδικά θέματα συνταξιοδότησης, υπολογισμό συντάξεων και αναπροσαρμογές, ζητήματα αναστολών παράλληλης εργασίας συνταξιούχου, διεκδίκηση επιδομάτων κατά το στάδιο της συνταξιοδότησης.

.

Με εκτίμηση

Για το Δικηγορικό Γραφείο Φώτα-Κουφέλος & Συνεργάτες

Προκόπιος Μ. Κουφέλος